Korupcijos prevencijos veiksmų planas

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS BIRŽŲ AGROLABORATORIJOS 2023-2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonė Įgyvendinimo vertinimo kriterijai Vykdymo laikas Vykdytojas
1 2 3 4 5
Tikslas – korupcijos prevencijos ir kontrolės užtikrinimas bei antikorupcinės aplinkos kūrimas įmonėje
Uždaviniai:

·         Mažinti korupcijos prielaidas reglamentuojant teikimų paslaugų procedūras.

·         Skatinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, domėjimąsi korupcijos prevencija.

1.1. Nustatyti veiklos sritį, kurioje  egzistuoja sąlygos korupcijos apraiškoms, įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Peržiūrėti ir/ar atnaujinti Įmonėje aprašytas Ėminių paėmimo, pristatymo ir paskirstymo procedūras. Esant poreikiui,

Ne rečiau kaip 1 kartą metuose

Direktorius
1.2. Atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą, parengti atsparumo korupcijai lygio nustatymą Parengti korupcijos rizikos valdymo vertinimą, atsparumo korupcijai lygio nustatymą ne rečiau kaip kartą per 3 metus (2025 m.) Direktorius
1.3. Diegti antikorupcinio elgesio standartą, konsultuoti darbuotojus antikorupcinio elgesio klausimais Diegti antikorupcinio elgesio standartą; Peržiūrėti Įmonės darbo tvarkos taisykles;

Patvirtinti veiksmų, gavus dovaną, tvarkos aprašą;

Patvirtinti veiksmų, gavus  neteisėtą atlygį, tvarkos aprašą

Nuolat

 

Iki 2024 m.

 

Iki 2024 m.

 

Iki 2024 m.

 

Direktorius
1.4. Periodiškai dalyvauti kursuose ir mokymuose antikorupcinėmis temomis. Didinti Įmonės darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijos

reiškiniams

Nuolat Direktorius