Korupcijos prevencijos programa

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Biržų rajono Savivaldybės įmonės Biržų agrolaboratorijos (Įmonės) 2023 – 2025 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 2022–2033 metų Nacionaline darbotvarke korupcijos prevencijos klausimais, Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa (Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-89 redakcija), taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.
 3. Šios programos paskirtis – sukurti veiksmingą ir ilgalaikę korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą Įmonėje.
 4. Korupcijos prevencijos programa siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, skatinti Įmonės darbuotojų ir visuomenės nepakantumą korupcijai.
 5. Programos veiklos kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinės aplinkos kūrimas Įmonėje.
 6. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Įmonės darbuotojų mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
 7. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 8. Programa parengta trijų metų laikotarpiui, ją tvirtina ir įgyvendina Įmonės direktorius.

 

 1. KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ
 2. Bendrosios korupcijos pasireiškimo prielaidos, nustatytos įmonėje:

8.1. teisinės (teisės aktų netobulumas ir dažnas jų keitimas);

8.2. asmenybiniai veiksniai (savanaudiškos paskatos, galimybė pasinaudoti tarnybine padėtimi, sąmoningumo ir atsparumo korupcijai stoka);

8.3. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, piliečių pasyvumas antikorupcinėje veikloje).

 1. Įmonės veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:

9.1 viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;

9.2. Įmonės teikiamos paslaugos (ėminių ėmimas, vandens tyrimų atlikimas).

 

III.  PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, JŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Korupcijos prevencijos programai keliami tikslai:

10.1. siekti pašalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas teikiant paslaugas, nustatant sritis, kuriose yra didelė tikimybė atsirasti korupcijos apraiškoms ir užtikrinant, kad Įmonės veikloje visada būtų tenkinamas viešasis interesas;

10.2. didinti Įmonės darbuotojų sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai, vykdant mokymus ir teikiant informaciją korupcijos prevencijos temomis, nuolat informuojant, apie teisinį reglamentavimą.

 

 1. PLANO ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, ATSAKOMYBĖ, KONTROLĖ
 2. Programos įgyvendinimą organizuoja ir Priemonių plano stebėseną bei kontrolę vykdo Įmonės direktorius;
 3. Apibendrintą metinę priemonių plano įgyvendinimo veiksmingumo ataskaitą atsakingas asmuo teikia savivaldybės darbuotojams.
 4. Su Programa, planu bei ataskaita supažindinami Įmonės darbuotojai.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Programa ir planas įsigalioja ir pradedamas taikyti nuo jo patvirtinimo direktoriaus įsakymu dienos.
 2. Programa ir planas parengiami kas 3 (treji) metai, tačiau gali būti papildomi ar keičiami atsižvelgiant į Biržų rajono savivaldybės, STT, kitų institucijų, Įmonės darbuotojų ar visuomenės pastabas.
 3. Programa ir planas skelbiami Įmonės interneto svetainėje (www.birzuagrolaboratorija.lt)

Korupcijos prevencijos veiksmų planas

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS BIRŽŲ AGROLABORATORIJOS 2023-2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonė Įgyvendinimo vertinimo kriterijai Vykdymo laikas Vykdytojas
1 2 3 4 5
Tikslas – korupcijos prevencijos ir kontrolės užtikrinimas bei antikorupcinės aplinkos kūrimas įmonėje
Uždaviniai:

·         Mažinti korupcijos prielaidas reglamentuojant teikimų paslaugų procedūras.

·         Skatinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, domėjimąsi korupcijos prevencija.

1.1. Nustatyti veiklos sritį, kurioje  egzistuoja sąlygos korupcijos apraiškoms, įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Peržiūrėti ir/ar atnaujinti Įmonėje aprašytas Ėminių paėmimo, pristatymo ir paskirstymo procedūras. Esant poreikiui,

Ne rečiau kaip 1 kartą metuose

Direktorius
1.2. Atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą, parengti atsparumo korupcijai lygio nustatymą Parengti korupcijos rizikos valdymo vertinimą, atsparumo korupcijai lygio nustatymą ne rečiau kaip kartą per 3 metus (2025 m.) Direktorius
1.3. Diegti antikorupcinio elgesio standartą, konsultuoti darbuotojus antikorupcinio elgesio klausimais Diegti antikorupcinio elgesio standartą; Peržiūrėti Įmonės darbo tvarkos taisykles;

Patvirtinti veiksmų, gavus dovaną, tvarkos aprašą;

Patvirtinti veiksmų, gavus  neteisėtą atlygį, tvarkos aprašą

Nuolat

 

Iki 2024 m.

 

Iki 2024 m.

 

Iki 2024 m.

 

Direktorius
1.4. Periodiškai dalyvauti kursuose ir mokymuose antikorupcinėmis temomis. Didinti Įmonės darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijos

reiškiniams

Nuolat Direktorius